Çift Anadal/Yandal

 

2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal  ile Yandal Başvuru Tarihleri

 

2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Çift Anadal ile Yandal Yapılabilecek Bölümler Listesi İçin TIKLAYINIZ.

Başlangıç Tarihi: 01 Şubat 2016

Bitiş Tarihi: 05 Şubat 2016

ÇİFT ANADAL / YANDAL BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Çiftanadal ve Yandal başvuruları için aranan en az not ortalamaları

 

                                                                     4'lük Not Sistemi   
Çiftanadal 3,00 / 4
Yandal 2,50 / 4

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL LİSANS YÖNERGESİ

 

Amaç

Madde 1-

Çift anadal lisans programının amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Dayanak

Madde 2-

Bu yönerge “Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Çift Anadal Programları ile ilgili 28. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çift Anadal Lisans Programının Açılması

Madde 3-

Bölümlerde açılacak olan çift anadal lisans programları vebu programlara hangi bölüm öğrencilerinin başvurabileceği ilgili bölümün önerisi, Fakülte Kurulunun Kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programlarıyla diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı açılamaz. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı, Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle açılabilir.

Çift Anadal Lisans Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4-

a) Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşleri alınarak hazırlanır. İlgili kontenjanlarAkademik Takvimde ilan edilen tarihlerde Üniversitenin resmiweb sayfasında ilan edilir.

 

b) Öğrenci başvuracağı çift anadal programına, bulunduğu anadal programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç de beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

 

c) Çift anadal lisans programlarına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihlerde, başvuru formu ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

 

d) Öğrencinin çift anadal lisans programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

e) Öğrencinin başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’lik dilimde bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm ve fakültelerce kontenjan kısıtları göz önüne alınarak uygun görülmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra, Üniversitenin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

 

f) Çift anadal lisans programına kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 

g) 2009 ve sonrası girişli öğrenciler normal eğitim süresini aştıkları dönemde, o yıl belirlenmiş kredi ücretini öderler.

 

h) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

 

Çift Anadal Lisans Programı

Madde5-

a) Çift anadal lisans programı en az 36 krediden oluşur. Bu kredi, programı açan bölümün ders programında bulunan derslerden tamamlanır. Bu derslerle ortak ve eş değer dersler her çift anadal lisans programı için ilgili bölümlerce saptanır ve fakültelerce ilan edilir.

 

b)Öğrencinin kaydolduğu lisans programı ile çift anadal lisans programının ayrılığı esastır. Çift anadal lisans programındaki başarı derecesi, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez. Çift anadal lisans programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. Transkriptte, kaydolunan lisans programı ile çift anadal lisans programında yer alan ortak ve eşdeğer derslere ilişkin notlar da gösterilir. Ancak, söz konusu ortak ve eşdeğer derslerin (seçmeli olanlar dahil) kredileri, çift anadal lisans programı için a) bendinde ön görülen asgari kredi (36 kredi) toplamına dahil edilmez.

 

c) Çift anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilebilir.

 

d) Çift anadal lisans programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere Fakülte Çift Anadal-Yandal Koordinatörü yardımcı olur. Koordinatör, öğrencilerin kayıtlı olduğu lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

 

e) Bir çift anadal lisans programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu programı bırakarak başka bir çift anadal lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin ilk programda başarılı oldukları dersler ve kredileri, yeni kaydoldukları programda yer alması veya ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilmesi koşuluyla geçerli sayılabilir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 6-

a) Öğrenci çift anadal lisans programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal lisans programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal lisans programı veren bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dönem izni verilebilir.

c) Çift anadal lisans programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

d)Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte, çift anadal programından başarısızlık nedeniyle ayrılan bir öğrencinin yeniden çift anadal programına başvurması durumunda yapılacak işleme dair herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, yönetmelikte yer alan süre ve diğer şartlar da gözetilerek bu durumdaki öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esasları belirleme yetkisi ilgili Yükseköğretim Kurumundadır.

e) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (2,72/4) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65'e (2,50/4) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70’in (2,72/4)  altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. (Söz konusu genel not ortalaması hem anadal genel not ortalaması; hem de çift anadala ait genel not ortalaması karşılık gelmektedir.)

f) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal lisans programı derslerini, anadal ile ortak olanlar hariç, tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki öğrencinin başarılı olduğu dersler, öğrencinin başvurusu durumunda, bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisans programındaki uygun Üniversite seçmeli derslere eş değer sayılabilir.

g) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak üzere en fazla iki yarıyıl süre tanınır.

h) Çift anadal öğrencileri, çift anadal yaptıkları lisans programının mevzuatına tabidirler.

 

Diğer Hükümler

Madde 7-

Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

Madde 8-

Bu yönergede yer almayan konularda “Maltepe Üniversitesi Önlisans- Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 9-

Bu Yönerge, Maltepe Üniversitesi’nin 15.05.2013 karar tarihli, 12 toplantı ve 18 karar sayılı Senatosundan sonra yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 10-

Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

T.C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde1-

Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. 

Dayanak

Madde 2-

Bu yönerge “Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin Yandal programı ile ilgili 27. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yandal Programı Açılması

Madde 3-

Bir bölüm tarafından açılması planlanan yandal programıyla ilgili karar Fakülte Kurulunca kabul edilir ve bu karar Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarıyla diğer fakülte programları arasında yandal programı açılmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında yandal programı, Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak suretiyle açılabilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4-

a) Kontenjanlar, ilgili bölümlerin görüşleri alınarak hazırlanır. Akademik Takvimde ilan edilen tarihlerde de Üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.

b) Öğrenci açılmış olan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında en geç de altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Akademik Takvimde belirtilen tarihte, başvuru formu ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve ayrıca başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Bu koşulların yanı sıra Üniversitenin özel yetenek gerektiren programlarına başvuran adayların, sözü edilen programlar tarafından yapılacak özel yetenek sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir.

e)  Başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.

f) Yandal programına kabul, başvurulan bölümün Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

g) 2009 ve sonrası girişli öğrenciler normal eğitim süresini aştıkları dönemde, o yıl belirlenmiş kredi ücretini öderler.

h) Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Yandal Programı

Madde 5-

a) Yandal programı en az 18 krediden oluşur. Bu kredi yandal yapılan bölümün ders planında bulunan derslerden tamamlanır. Ortak ve eşdeğer dersler her yandal programı için ilgili bölümlerce saptanır ve fakültelerce ilan edilir.

b) Yandal programındaki başarı derecesi öğrencinin kayıtlı olduğu lisans programındaki başarısını ve mezuniyet derecesini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programda ortak ve eşdeğer olan dersler her iki transkriptte de gösterilir. Ancak, söz konusu ortak ve eşdeğer derslerin kredileri, seçmeli olanları da içermek üzere, yandal için (a) bendinde öngörülen asgari kredi (18 kredi) toplamına dahil edilmez. Öğrencinin iki program için ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için de geçerlidir.

c) Yandal programındaki dersleri saptamada, bunların alınacağı dönemleri planlamada ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesinde Fakülte Eğitim Koordinatörü yardımcı olur. Fakülte Eğitim Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

d) İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları yarıyıl içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programdaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 6-

a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yarıyıl izni verilebilir.

c) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

d) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması veya 4’lük sistemde (2,29/4) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

e)  Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

 f) Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte, yandal programından başarısızlık nedeniyle ayrılan bir öğrencinin yeniden yandal programına başvurması durumunda yapılacak işleme dair herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, yönetmelikte yer alan süre ve diğer şartlar da gözetilerek bu durumdaki öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esasları belirleme yetkisi ilgili Yükseköğretim Kurumundadır.

 g) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 h) Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, Senato tarafından belirlenir.

 ı) Senato kararı ile yandal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

i) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.

 

Diğer Hükümler

Madde 7-

Bu yönergede yer almayan konularda “Maltepe Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 8-

Bu Yönerge, Maltepe Üniversitesi’nin 15.05.2013 karar tarihli, 12 toplantı ve 18 karar sayılı Senatosundan sonra yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 9-

Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.